شعب پادنا در اهواز

شعبه مرکزی

شعبه نادری

شعبه گلستان

شعبه زیتون

شعبه کیان آباد

شعبه کوروش

شعبه پاداد

شعبه کمپلو

شعب پادنا در شهرستان ها

شعبه بهبهان