اندازه گیری میزان چرخش نوری عسل

اندازه گیری میزان چرخش نوری عسل

میزان چرخش نوری:

هر ترکیب آلی که قابلیت گذر نور را داشته باشد می تواند موجب چرخش نور پلاریزه به سمت راست (+) یا چپ (-) شود.

از آنجایی که عسل حاوی مقدار زیادی قند می باشد (ترکیب آلی) بنابراین می تواند موجب چرخش نور پلاریزه شود.

هر عسل باتوجه به نوع آن می تواند دارای چرخش (+) یا (-) باشد.

هدف از انجام این آزمایش بررسی میزان چرخش نوری مرتبط با هر نوع عسل است و لازم به ذکر است چرخش نوری عسل های معمولی به سمت چپ است.

تشخیص چرخش نوری

    دستگاه تشخیص میزان چرخش نوری

ورود

عضویت

ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف (00:30)