اندازه گیری میزان پلی فنل عسل

اندازه گیری میزان پلی فنل عسل

این آزمایش با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر انجام می شود.

پلی فنول یک ترکیب گیاهی است که می‌تواند مانند یک آنتی اکسیدان عمل کند و رادیکال‌های آزاد را که باعث آسیب به سلول‌های بدن و بروز سرطان و بیماری‌های دیگر می‌شوند را خنثی کند.

هدف از انجام این آزمایش بررسی میزان پلی فنل موجود در عسل به عنوان یکی از شاخص های کیفیت عسل به روش رنگ سنجی می باشد.

چنانچه مقدار کل پلی فنل از حد مشخصی (۰.۰۳ میلی گرم بر میلی لیتر)کمتر باشد نشانه کیفیت نامناسب عسل می باشد.

 

اندازه گیری میزان پلی فنل

دستگاه اندازه گیری میزان پلی فنل عسل

ورود

عضویت

ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف (00:30)