اندازه گیری میزان هدایت الکتریکی

اندازه گیری میزان هدایت الکتریکی

هدایت الکتریکی: هدف از انجام این آزمایش بررسی میزان هدایت الکتریکی محلول عسل که نمایانگر مقدار املاح و مواد معدنی موجود در عسل می باشد.

باتوجه به نوع و مناطق قرارگیری کندوهای عسل میزان هدایت الکتریکی متفاوت است.

این آزمایش با استفاده از روش الکتروشیمی انجام می شود چنانچه میزان هدایت الکتریکی محلول عسل بالا بوده، می تواند نماینگر میزان بالای املاح و مواد معدنی موجود در عسل باشد.

 

دستگاه هدایت سنج

دستگاه اندازه گیری میزان هدایت الکتریکی

ورود

عضویت

ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف (00:30)