اندازه گیری میزان رطوبت عسل

اندازه گیری میزان رطوبت عسل

رطوبت عسل:

از آنجایی که عسل ها حاوی درصدی از رطوبت می باشند برحسب نوع عسل و منطقه ای که کندو درآن قرار دارد متفاوت است.

هدف از این آزمایش بررسی درصد رطوبت عسل به روش رفراکتومتری می باشد.

چنانچه درصد رطوبت عسل از مقدار مشخصی (۲۰ درصد وزنی) بیشتر باشد نشان دهنده کیفیت نامناسب عسل است.

تشخیص میزان رطوبت

 

دستگاه رفتراکتومتر جهت تشخیص میزان رطوبت عسل

ورود

عضویت

ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف (00:30)