اندازه گیری میزان آنزیم ها( آمیلاز)

اندازه گیری میزان آنزیم ها( آمیلاز)

آنزیم ها مواد پیچیده ای هستند که در سلول های زنده تشکیل شده و در فعل و انفعالات حیاتی موجود در بدن نقش حیاتی را ایفا می کنند. عسل حاوی آنزیم های متفاوتی بوده که می تواند هر نوع قند دیگر را به قند های مفید برای بدن تبدیل کند. مهمترین آنزیم های عسل عبارتند از :

آنورتاز : این آنزیم از غده بزاقی رنبور عسل ترشح و ساکاروز موجود در شهد گل را به گلوکز و لوولور تبدیل می نماید.

آلفا و بتا آمیلاز :آمیلازها آنزیم­های پروتئینی هستند و به سه زیرگروه آلفا-آمیلاز، بتا-آمیلاز، و گاما-آمیلاز تقسیم بندی می‌شوند. آمیلاز، آنزیمی است که پیوندهای آلفا را در پلی ساکاریدهایی مانند نشاسته و گلیکوژن هیدرولیز نموده و به گلوکز یا مالتوز تبدیل می­ کند.

گلوکوزاکسیداز : این آنزیم از غده شیری زنبور عسل ترشح و باعث اکسید شئن گلوکز و بتدیل آن به  اسید گلوکونیک و پراکسید هیدروژن می شود.

فسفاتاز و اینهیبین : آنزیم های دیگری در عسل هستند. اینهیبین خاصیت باکتری کشی در عسل را دارد.

باید توجه داشت که حرارت دادن عسل باعث از بین رفتن آنزیم های آن شده که در نهایت باعث کاهش کیفیت عسل می شود.

هدف از این آزمایش تعیین میزان آنزیم آمیلاز (فعالیت دیاستازی عسل) به عنوان یکی از شاخص های کیفیت عسل می باشد.

چنانچه این میزان از حد مشخصی (۳۰) کمتر شود نشانه کیفیت نامناسب عسل است.

 

دستگاه تشخیص آمیلاز

دستگاه اندازه گیری میزان آمیلاز موجود در عسل

ورود

عضویت

ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف (00:30)