توضیحات آرشیو آزمایشگاه

باور گروهی از افراد آن است که عسل وقتی شکرک بزند یا کدر و ته‌نشین شود، عسل تقلبی است . اگر هم رنگش کهربایی تیره و بافتی سفت داشته باشد و به اصطلاح کش بیاید و بعد از یک شبانه روز در یخچال شکرک نزند ، عسل طبیعی و سالم است. اما باید بدانید چنین نیست وتنها روش های آزمایشگاهی ، ملاک دقیق و علمی تشخیص عسل طبیعی بوده و اینکه کلیه عسل های طبیعی بسته به نوع گیاه ، شرایط نگهداری و نوع ظرف ، دیر یا زود شکرک می زنند 

ویژگی های شیمیایی عسل در استاندارد جدید

ویژگی ها

حدود قابل قبول

هزینه آزمون (ریال)

قندهای احیا کننده قبل از هیدرولیز (گرم درصد)

حداقل ۶۵

۵۵۰۸۰۰ ریال

ساکارز (گرم درصد)

حداکثر ۵

۵۵۰۸۰۰ ریال

رطوبت (درصد)

حداقل   ۲۰

۹۱۸۰۰ ریال

PH

حداقل   ۳/۵

۳۶۷۲۰۰ ریال

اسیدیته آزاد (میلی اکی والان در کیلوگرم)

حداکثر   ۴۰

۲۲۰۳۲۰ ریال

فعالیت دیاستازی بر حسب واحد دیاستاز (DN) *

حداقل ۸

۱۱۰۱۶۰ ریال

۵۸۵۰۰۰ ریال

نسبت فروکتوز به گلوکز

حداقل   ۰/۹

۷۳۴۴۰۰ ریال

مواد معدنی(خاکستر) گرم درصد

حداکثر   ۰/۶

۱۴۶۸۸۰ ریال

هدایت الکتریکی بر حسب میلی زیمنس بر سانتیمتر

حداکثر   ۰/۸

۲۹۳۷۶۰ ریال

هیدروکسی متیل فورفورال HMF (میلی گرم در کیلوگرم)

حداکثر   ۴۰

۶۰۴۸۰۰ ریال

مواد جامد غیر محلول در عسل (غیر از عسل پرس شده)

حداکثر   ۰/۱

۱۲۷۵۰۰ ریال

مواد جامد غیر محلول در عسل (عسل پرس شده)

حداکثر   ۰/۵

۱۲۷۵۰۰ ریال

پرولین (میلی گرم در کیلوگرم)

 حداقل ۱۸۰

۶۴۰۰۰۰ ریال

* عسل هایی که بطور طبیعی آنزیم کمتر از ۸ دارند ، مشروط بر این که HMF بیشتر از ۱۵ نباشد ، عدد فعالیت دیاستازی ، حداقل عدد ۳ نیز قابل قبول است .

هزینه سایرآزمون های عسل

ردیف

ویژگی

هزینه آزمون (ریال)

۱

پلی فنل

۵۴۰۰۰۰ ریال

۲

آنزیم آمیلاز یدی

۴۲۰۰۰۰ ریال

۳

آنزیم اینورتاز

۵۴۰۰۰۰ ریال

۴

بریکس

۲۵۰۰۰۰ ریال

۵

آنزیم کاتالاز

۴۲۰۰۰۰ ریال

ورود

عضویت